Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Księgowość

Nasza oferta w zakresie prowadzenia księgowości jest częścią naszej szerokiej palety proponowanych usług związanych z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomością, jak również jest skierowana dla Wspólnot Mieszkaniowych samodzielnie zarządzających i administrujących swoją nieruchomością oraz dla zarządców
i administratorów, którzy poszukują partnerów w zakresie obsługi ekonomiczno-finansowej.

 

W zależności od zakresu zawartej umowy oferujemy wykonywanie czynności związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości, w tym:

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowanie niezbędnych materiałów związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową, tj. pism, uchwał, umów, planów gospodarczych, regulaminów, analiz zagadnień prawnych, itp.
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym: 
  - rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 
  - rozliczanie zaliczek wnoszonych na remonty i modernizacje;
  - rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji *;
 • Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali;
 • Organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty;
 • Przygotowywanie i prowadzenie windykacji polubownej;
 • Przygotowywanie i prowadzenie windykacji sądowej *;
 • Przygotowywanie i nadzorowanie egzekucji komorniczej *;
 • Weryfikacja dokumentacji finansowej za dany rok obrotowy i poczynienie niezbędnych korekt z ewentualnym uzupełnieniem braków w ewidencji lub ponowne wykonanie czynności ewidencji pozaksięgowej;
 • Przygotowywanie i prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym *;
 • Dostęp przez WWW do strefy mieszkańców :
  - Przydzielanie każdemu właścicielowi lokalu indywidualnego loginu i hasła;
  - Udostępnianie właścicielom lokali informacji na temat obecnej wysokości opłat i bieżącego salda na indywidualnych kontach rozliczeniowych;
  - Udostępnianie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnego wglądu do rozrachunków wszystkich właścicieli;

*) niektóre czynności z mocy prawa wymagają dodatkowo pełnomocnictw ogólnych lub szczególnych.