Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Cel i zadania określone przez naszych Zleceniodawców
są realizowane z wykorzystaniem funkcjonującego w Firmie
komplementarnego systemu zarządzania 
i administrowania obejmującego:

 • Usługi prawne w zakresie obsługi nieruchomości, prowadzenie czynności prawnych związanych
  z administrowaniem i zarządzaniem obiektami, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej.
 • Planowanie strategiczne i operacyjne - przygotowanie rocznego i wieloletniego planu gospodarczego.
 • Prowadzenie obsługi księgowo - finansowej, która obejmuje: 
  - sprawozdawczość finansowo - księgową, 
  - weryfikację faktur i rachunków kosztowych i dochodowych pod względem merytorycznym i formalnym. 
  - prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów i przychodów, 
  - dokonywanie bieżącej kalkulacji kosztów uwzględniającej potrzeby i oczekiwania właścicieli lokali
  w nieruchomości wspólnej, 
  - prowadzenie systemu rozliczeń opłat za własność wspólną, 
  - prowadzenie windykacji należności i podejmowanie kroków w stosunku do dłużników, 
  - dokonywanie kalkulacji stawek opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości.
 • Analizę ekonomiczną.
 • Prowadzenie biura administracji oraz obsługę administracyjną i techniczno - eksploatacyjną obsługiwanych obiektów.
 • Kontrolę i ewidencję stanu technicznego obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad : 
  - utrzymaniem stałej sprawności oświetlenia obiektów, 
  - utrzymaniem stałej sprawności kanalizacji ściekowej, 
  - utrzymanie stałej sprawności kanalizacji teletechnicznej 
  - utrzymanie stałej sprawności instalacji: wodno-kanalizacyjnej, co, gazu z zabezpieczeniem ich dostaw.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznych obiektów, instalacji i infrastruktury towarzyszącej.
 • Organizację obligatoryjnych przeglądów budowlanych: 
  - technicznych, 
  - sanitarnych, 
  - przeciwpożarowych 
  stosownie do wymagań Prawa Budowlanego.
 • Organizację napraw, remontów bieżących obiektów i infrastruktury towarzyszącej, modernizacji nieruchomości.
 • Utrzymanie czystości obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno - porządkowego obiektów oraz altan śmietnikowych.
 • Zawieranie umów w imieniu właścicieli na dostawę mediów, wywóz nieczystości i innych umów zapewniających obsługę obiektów.
 • Pełnienie nadzoru nad wykonawstwem prac zleconych przez właściciela.
 • Dostęp przez WWW do strefy mieszkańców :
  - Przydzielanie każdemu właścicielowi lokalu indywidualnego loginu i hasła;
  - Udostępnianie właścicielom lokali bieżących informacji na temat obsługi nieruchomości;
  - Udostępnianie właścicielom lokali dokumentów dotyczących nieruchomości (umowy, ogłoszenia, korespondencja, protokoły, uchwały, itp.)
  - Możliwość elektronicznego głosowania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej;
  - Możliwość elektronicznego zgłaszania usterek wraz ze śledzeniem postępu ich usuwania;